Vyhlášení voleb do školské rady

Volby

Vyhlašuji volby do školské rady při Střední škole Brno, Charbulova, příspěvkové organizaci,  v souladu s § 167, odst. 2 a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem schváleným Radou Jihomoravského kraje.

Volený člen rady

Volí se za:

  • zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků – 3 osoby;
  • pedagogické pracovníky – 3 osoby.

Volby proběhnou

Dne: 21. listopadu 2017
Doba trvání: 14:00–15:30 hodin
Místo konání:  sekce gastronomie a sekce služeb: budova školy Charbulova 106 (jídelna), sekce obchodu: budova školy Jánská 22 (učebna U1 v 1. poschodí)
Způsob voleb: tajné hlasování na základě rovného a přímého volebního práva

Uplatňování kandidatur

Způsob podání kandidatur: kandidát podá přihlášku ke kandidatuře se svojí stručnou charakteristikou písemně na formuláři, který je zveřejněn na internetových stránkách školy, nebo si jej vyzvedne na sekretariátu ředitelky školy.

Termín podání: 1. 11. 2017 do 12:00 hodin
Místo podání: sekretariát ředitelky školy, Charbulova 106, Brno
Zveřejnění kandidátky: 2. 11. 2017 na internetových stránkách školy a ve vestibulu hlavní budovy školy

Pravidla volební kampaně

Všem kandidátům jsou zaručena stejná práva prezentovat své názory.

Kandidát může na požádání umístit svůj program na internetových stránkách školy v rozsahu maximálně 5 stran.

Kandidát může vést volební kampaň ve školním vestibulu v termínu dohodnutém s vedením školy.

Volební kampaň končí den před konáním voleb.

V Brně dne 9. října 2017

RNDr. Jana Marková
ředitelka školy