Školní poradenské pracoviště

Záchranný kruh

„Výchova je největší a nejtěžší problém, který je možno člověku uložit.“
Immanuel Kant

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště tvoří tým pedagogů, kteří spolu úzce spolupracují a zajišťují poradenské služby nejen žákům a třídním kolektivům, ale i rodičům a pedagogům školy – vždy dle jejich potřeb a podle zařazení do jednotlivých studijních sekcí.

Činnost tohoto pracoviště je nyní realizována v rámci operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání.

Cíle  poradenského a konzultačního servisu

Cíle poradenského a konzultačního servisu školního poradenského pracoviště:

 • poskytovat včas, neodkladně a profesionálně pomoc těm, kteří ji potřebují;
 • přistupovat individuálně ke každému žákovi;
 • respektovat důvěrnost a ochranu osobních dat klientů;
 • pomáhat žákům ohroženým školní neúspěšností;
 • pomáhat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (realizace podpůrných opatření, plánů pedagogické podpory, individuálních vzdělávacích plánů, edukační terapie);
 • pomáhat žákům s další profesní orientací;
 • realizovat včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů;
 • po poskytnutí nezbytné krizové intervence snažit se zajistit následnou odbornou péči a pomoc;
 • hledat cesty k řešení problémů šikany, záškoláctví či dalších specifických potíží (alkohol, drogy aj.);
 • zlepšovat spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči;
 • poskytovat konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám zodpovědným za výchovu;
 • poskytovat metodickou podporu učitelům;
 • zlepšovat sociální klima ve třídách i v celé škole;
 • koordinovat služby s ostatními pedagogickými zařízeními, jako jsou pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, středisko výchovné péče, úřady práce.

Členové poradenského pracoviště

Náplň práce

 • koordinují speciálně-pedagogické poradenství ve škole;
 • připravují a ovlivňují podmínky pro integraci žáků se zdravotním postižením, vyhodnocují proces individuální integrace a inkluze;
 • realizují speciálně-pedagogické vzdělávací činnosti a reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • poskytují pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky;
 • koordinují spolupráci se specializovanými pracovišti a zařízeními (PPP, SPC apod.);
 • poskytují poradenskou pomoc rodičům či zákonným zástupcům žáků.
Pokorná Ditta

Mgr. Ditta Pokorná

Vedoucí školního poradenského pracoviště
Švanda Martin

Mgr. Martin Švanda, PhD.

Školní psycholog

Výchovní poradci

Náplň práce

 • vyhledávají a provádějí orientační šetření u žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, připravují návrhy na další péči o tyto žáky;
 • sledují studijní výsledky žáků se specifickými poruchami učení;
 • poskytují metodickou a konzultační pomoc pedagogickým pracovníkům školy;
 • koordinují spolupráci třídních učitelů se školními speciálními pedagogy a dalšími pracovníky školního poradenského pracoviště;
 • spolupracují s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka;
 • zprostředkovávají informace o činnosti školy, školských a poradenských zařízeních, o jejich zaměření, kompetencích a možnosti využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům;
 • podílí se na řešení problémů rodina – žák – škola.
Lucie Pravcová

Mgr. Lucie Pravcová

Výchovný poradce sekce gastronomie
Flower

Mgr. Jana Moučková

Výchovná poradkyně sekce obchodu
Slezáčková Milada

Mgr. Milada Slezáčková

Výchovná poradkyně sekce služeb

Školní metodici prevence

Náplň práce

 • koordinují tvorbu preventivního programu školy a kontrolují jeho realizaci;
 • koordinují aktivity prevence záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu a jiných rizikových jevů;
 • pomáhají vyhledávat problémové projevy chování (spolupráce s třídními učiteli);
 • koordinují spolupráci školy a orgánů s kompetencí řešit sociálně patologické jevy;
 • kontaktují odborná pracoviště v případu výskytu sociálně patologického jevu;
 • metodicky vedou pedagogy školy v oblasti prevence rizikových jevů;
 • poskytují konzultační a poradenskou pomoc rodičům;
 • realizují aktivity zaměřené na stmelování třídních kolektivů (včetně napomáhání integrace žáků cizinců – prevence rasismu apod.).
Šíbl Luboš

Mgr. Luboš Šíbl

Metodik prevence sekce gastronomie
Pavla Kostková

Mgr. Pavla Kostková

Metodička prevence sekce služeb
Kaňová Mária

Mgr. Mária Kaňová

Metodik prevence sekce obchodu a služeb

Kariéroví poradci

Náplň práce

 • poskytují individuální konzultace pro žáky a rodiče (včetně skupinového poradenství);
 • zajišťují poradenství žákům školy, kterým hrozí neúspěch (pomáhají analyzovat příčiny a usilují o snížení předčasných odchodů a zvýšení úspěšnosti absolventů jednotlivých oborů vzdělání);
 • doporučují vhodné informační zdroje a vhodné poradenské subjekty v návaznosti na žákovu situaci;
 • realizují informační servis v otázkách profesní orientace (soulad zájmu žáka s jeho předpoklady i perspektivou uplatnění na trhu práce);
 • poskytují pomoc při přípravě pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc při zpracování životopisu);
 • zajišťují spolupráci s krajskými institucemi, organizacemi, firmami (spolupráce s úřady práce ČR, pořádání exkurzí apod.).
Jurka Jaromír

Mgr. Ing. Jaromír Jurka

Kariérový poradce sekce gastronomie
Ďurická Eva

Mgr. Eva Ďurická

Kariérový poradce sekce obchodu a služeb