Back
Záchranný kruh

Školní poradenské pracoviště

„Výchova je největší a nejtěžší problém, který je možno člověku uložit.“
Immanuel Kant

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště tvoří tým pedagogů, kteří spolu úzce spolupracují a zajišťují poradenské služby nejen žákům a třídním kolektivům, ale i rodičům a pedagogům školy – vždy dle jejich potřeb a podle zařazení do jednotlivých studijních sekcí.

Činnost tohoto pracoviště je nyní realizována v rámci operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání.

Cíle  poradenského a konzultačního servisu

Cíle poradenského a konzultačního servisu školního poradenského pracoviště:

 • poskytovat včas, neodkladně a profesionálně pomoc těm, kteří ji potřebují;
 • přistupovat individuálně ke každému žákovi;
 • respektovat důvěrnost a ochranu osobních dat klientů;
 • pomáhat žákům ohroženým školní neúspěšností;
 • pomáhat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (realizace podpůrných opatření, plánů pedagogické podpory, individuálních vzdělávacích plánů, edukační terapie);
 • pomáhat žákům s další profesní orientací;
 • realizovat včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů;
 • po poskytnutí nezbytné krizové intervence snažit se zajistit následnou odbornou péči a pomoc;
 • hledat cesty k řešení problémů šikany, záškoláctví či dalších specifických potíží (alkohol, drogy aj.);
 • zlepšovat spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči;
 • poskytovat konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám zodpovědným za výchovu;
 • poskytovat metodickou podporu učitelům;
 • zlepšovat sociální klima ve třídách i v celé škole;
 • koordinovat služby s ostatními pedagogickými zařízeními, jako jsou pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, středisko výchovné péče, úřady práce.

Členové poradenského pracoviště

Náplň práce

 • koordinují speciálně-pedagogické poradenství ve škole;
 • připravují a ovlivňují podmínky pro integraci žáků se zdravotním postižením, vyhodnocují proces individuální integrace a inkluze;
 • realizují speciálně-pedagogické vzdělávací činnosti a reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • poskytují pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky;
 • koordinují spolupráci se specializovanými pracovišti a zařízeními (PPP, SPC apod.);
 • poskytují poradenskou pomoc rodičům či zákonným zástupcům žáků.
Pokorná Ditta

Mgr. Ditta Pokorná

Vedoucí školního poradenského pracoviště
Švanda Martin

Mgr. Martin Švanda, PhD.

Školní psycholog

Výchovní poradci

Náplň práce

 • vyhledávají a provádějí orientační šetření u žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, připravují návrhy na další péči o tyto žáky;
 • sledují studijní výsledky žáků se specifickými poruchami učení;
 • poskytují metodickou a konzultační pomoc pedagogickým pracovníkům školy;
 • koordinují spolupráci třídních učitelů se školními speciálními pedagogy a dalšími pracovníky školního poradenského pracoviště;
 • spolupracují s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka;
 • zprostředkovávají informace o činnosti školy, školských a poradenských zařízeních, o jejich zaměření, kompetencích a možnosti využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům;
 • podílí se na řešení problémů rodina – žák – škola.
Lucie Pravcová

Mgr. Lucie Pravcová

Výchovný poradce sekce gastronomie
Flower

Mgr. Jana Moučková

Výchovná poradkyně sekce obchodu a služeb
Slezáčková Milada

Mgr. Milada Slezáčková

Výchovná poradkyně sekce obchodu a služeb
Ďurická Eva

Mgr. Eva Ďurická

Výchovný poradce sekce obchodu a služeb

Školní metodici prevence

Náplň práce

 • koordinují tvorbu preventivního programu školy a kontrolují jeho realizaci;
 • koordinují aktivity prevence záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu a jiných rizikových jevů;
 • pomáhají vyhledávat problémové projevy chování (spolupráce s třídními učiteli);
 • koordinují spolupráci školy a orgánů s kompetencí řešit sociálně patologické jevy;
 • kontaktují odborná pracoviště v případu výskytu sociálně patologického jevu;
 • metodicky vedou pedagogy školy v oblasti prevence rizikových jevů;
 • poskytují konzultační a poradenskou pomoc rodičům;
 • realizují aktivity zaměřené na stmelování třídních kolektivů (včetně napomáhání integrace žáků cizinců – prevence rasismu apod.).
Kaňová Mária

Mgr. Mária Kaňová

Metodik prevence sekce obchodu a služeb
Šíbl Luboš

Mgr. Luboš Šíbl

Metodik prevence sekce gastronomie
Pavla Kostková

Mgr. Pavla Kostková

Metodička prevence sekce obchodu a služeb

Kariéroví poradci

Náplň práce

 • poskytují individuální konzultace pro žáky a rodiče (včetně skupinového poradenství);
 • zajišťují poradenství žákům školy, kterým hrozí neúspěch (pomáhají analyzovat příčiny a usilují o snížení předčasných odchodů a zvýšení úspěšnosti absolventů jednotlivých oborů vzdělání);
 • doporučují vhodné informační zdroje a vhodné poradenské subjekty v návaznosti na žákovu situaci;
 • realizují informační servis v otázkách profesní orientace (soulad zájmu žáka s jeho předpoklady i perspektivou uplatnění na trhu práce);
 • poskytují pomoc při přípravě pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc při zpracování životopisu);
 • zajišťují spolupráci s krajskými institucemi, organizacemi, firmami (spolupráce s úřady práce ČR, pořádání exkurzí apod.).
Bílek Libor

Mgr. Libor Bílek

Kariérový poradce sekce obchodu a služeb
Jurka Jaromír

Mgr. Ing. Jaromír Jurka

Kariérový poradce sekce gastronomie